Skip to main content
Nyheter

Pressmeddelande: FFC/Ship to Gazas båt “Handala” åker från Norge och besöker flera hamnar i Sverige!

By 26 april, 2024No Comments

De första dagarna i maj åker Freedom Flotilla Coalition (FFC), vilket Ship to Gaza Sverige är en del av, med vår båt “Handala” från Norge i syfte att bryta den omänskliga blockaden av Gaza ”För Gazas barn”.

Vårt uppdrag är att belysa konsekvenserna av de omänskliga åtgärderna mot barn som vidtas av Israel, med stöd av USA och andra länder. Ungefär 50 procent av Gazas befolkning på 2,3 miljoner är barn. I åratal har Israels blockad berövat dem säkerhet, utbildning och hälsa, liksom alla utsikter till en anständig framtid. Sedan oktober 2023 har den pågående massakern gått bortom denna gradvisa förstörelse av hopp till grymma, obevekliga mord. Hundratals barn dödas varje vecka i Israels urskillningslösa attacker som hittills ödelagt 70 % av bebyggelsen i Gaza.

Båten “Handala”, med start i Oslo, kommer att besöka följande hamnar i Sverige;
Lysekil 3 maj – Anderssons kaj, kl. 16.00
Göteborg 4 maj – Point 65 Kajakcenter/Lilla Bommen vid Operan, kl. 15.00
Halmstad 6 maj – BK Najaden, Strandgatan 5, kl. 18.00
Helsingborg 7 maj – Dunkers Kulturhus, kl. 17.00
Malmö 8-10 maj – Dockan Marina Malmö Cityhamn kl.15.00
Handala beger sig därefter mot södra Europa och till sist mot Gazas hamn. Flera deltagare från Sverige kommer att resa med Handala som passagerare och visa sitt stöd för det palestinska folket i Gaza.

I varje hamn förväntas stora manifestationer till stöd för vår aktion och mot folkmordet i Gaza. Program anordnas av aktivister, organisationer och privatpersoner. Tal, barnaktiviteter, palestinsk folkdans, poesi, sång och musik.
Bland de som reser med oss på Handala finns människorättsaktivister och artister, såsom gruppen Nynningen, General Knas, Stefan Sundström och Karin Renberg som uppträder vid flera hamnar (Halmstad, Helsingborg och Malmö) och till sist i Malmö där Eurovision går av stapeln. Med vid mottagandet är artisten Mikael Wiehe.

– Jag har stött Ship to Gaza i många år, i år mer beslutsamt än någonsin! Säger Mikael Wiehe

– “Känns angeläget att kunna delta i en manisfestation som fäster folks uppmärksamhet på Israels folkmord i Gaza”, säger Stefan Sundström

– “För oss är det en självklarhet att göra vad vi kan för att få slut på kriget och att skeppet kommer i hamn”, säger Nikke Ström, Nynningen

Freedom Flotilla är en koalition som idag är mer nödvändig än någonsin. I ljuset av det folkmord som pågår och den totala passiviteten och hyckleriet i västvärlden är det viktigare än någonsin att mobilisera alla goda krafter för att stoppa folkmordet genom att sätta press på Israel. Attackerna fortsätter varje dag och på det tillkommer israelernas strategi att svälta ut palestinierna. Det palestinska folket kan inte vänta, situationen är akut. Bristen på rent vatten, sjukvårdsutrustning och sanitära produkter gör att ännu fler riskerar att dö i enkla sjukdomsfall, kolerautbrott och infektioner.
Vi går från ord till handling och vi seglar igen mot blockaden av Gaza!

Program vid båtens ankomst uppdateras löpande. Läs mer om Handalas besök i Sveriges hamnar här https://shiptogaza.se/ eller på våra sociala medier.

/Ship to Gaza Sverige
/Freedom Flotilla Coalition

………………………..
Press release: FFC/Ship to Gaza’s boat ‘Handala’ leaves Norway and visits several harbours in Sweden!

In the first days of May, the Freedom Flotilla Coalition (FFC), of which Ship to Gaza Sweden is a part, is travelling with our boat ‘Handala’ from Norway to break the inhumane blockade of Gaza ‘For the Children of Gaza’

Our mission is to shed light on the consequences of the inhumane measures taken against children by Israel, with the support of the US and other countries.

Around 50% of Gaza’s population of 2.3 million are children. For 18 years, Israel’s blockade has deprived them of safety, education and health, as well as any prospect of a decent future. Since October 2023, the ongoing massacre has gone beyond this gradual destruction of hope to cruel, relentless killings. Hundreds of children are killed every week in Israel’s indiscriminate attacks that have so far destroyed 70% of Gaza’s settlements.

The boat ‘Handala’, starting in Oslo, will visit the following ports in Sweden;

Lysekil 3 May – Anderssons kaj, 16.00 PM
Gothenburg 4 May – Point 65 Kajakcenter/Lilla Bommen at the Opera, 15.00 PM
Halmstad 6 May – BK Najaden, Strandgatan 5, 18.00 PM
Helsingborg 7 May – Dunkers Kulturhus, 17.00 PM
Malmö 8-10 May – Dockan Marina Malmö Cityhamn, 15.00 PM

The Handala will then head to southern Europe and eventually to Gaza harbour. Several participants from Sweden will travel with Handala as passengers and show their support for the Palestinian people in Gaza.

Large demonstrations in support of our action and against the genocide in Gaza are expected in each port. Programmes will be organised by activists, organisations and individuals. Speeches, children’s activities, Palestinian folk dancing, poetry, singing and music.

Among those travelling with us on Handala are human rights activists and artists, such as the group Nynningen, General Knas, Stefan Sundström and Karin xx, who will perform at several ports and finally in Malmö, where Eurovision is taking place. Both artists Mikael Wiehe and Daniel Lemma will be present at the reception.

– I have been supporting Ship to Gaza for many years, and this year I am more determined than ever! says Mikael Wiehe

  • ‘It feels important to be able to participate in a manifestation that draws people’s attention to Israel’s genocide in Gaza”,says Stefan Sundström
  • “‘For us it is a matter of course to do what we can to end the war and bring the ship into harbour’, says Nikke Ström, Nynningen

Read more about Handala’s visit to Swedish ports here https://shiptogaza.se/ or on our social media.

The Freedom Flotilla is a coalition that is more necessary today than ever. In light of the ongoing genocide and the total inaction and hypocrisy of the West, it is more important than ever to mobilise all good forces to stop the genocide by putting pressure on Israel. The attacks continue every day, and on top of that comes the Israeli strategy of starving the Palestinians. The Palestinian people cannot wait, The situation is acute. The lack of clean water, medical equipment and sanitary products puts even more people at risk of dying from simple illnesses, cholera outbreaks and infections.

We are turning words into action and we are sailing again against the blockade of Gaza!

/Ship to Gaza Sweden
/Freedom Flotilla Coalition

Jea

Jea

Leave a Reply