Skip to main content
Breake The SiegeFFC

Pressmeddelande: ”Break the Siege” – Akut humanitär aktion – Redo att segla!

By 26 april, 2024No Comments

                                                                                                                                                                                                               (English below)
Freedom Flottila är redo att segla.
Allt nödvändigt pappersarbete är avklarat och skickat till hamnmyndigheterna, och båten är lastad och redo att göra resan till Gaza. Idag den 26 april var planerna att flera båtar skulle segla från Istanbul i syfte att bryta den blockad som staten Israel har upprätthållit mot Gazaremsan under de senaste 18 åren. Hundratals människorättsaktivister, observatörer och sjukvårdspersonal från 40 olika länder kommer att segla mot Gaza för att leverera 5 500 ton humanitärt bistånd och försöka få slut på den svält som Netanyahu-regeringen medvetet tvingar de mer än 2,3
miljoner invånarna i Gazaremsan att genomlida.

Men, idag fick vi meddelande att ett administrativt hinder initierat av Israel i ett försök att stoppa vår avfärd. Israel pressar Guinea-Bissau att ta bort deras flaggning från båten Adeniz (Medelhavet). Detta pressade fram en fråga om ytterligare en
inspektion, denna gång från flaggstaten, som föresnar vår planerade avfärd 26 april.

Charlie Andreasson, svensk sökoch räddningsledare är bland de hundratals personer som befinner sig i Istanbul, och redo att åka till Gaza, han säger:

  •  Det hela är tragikomiskt. Alla känner till om det ohyggliga som utspelar sig i Gaza just nu, och här är vi, närmare 1000 människor från fler än 30 länder, redo att segla för att föra in mat och förnödenheter till den utsatta befolkningen där, redo att upprätthålla en rutt för nödhjälp och mobila sjukhus. Men våra regeringar tycks inte kunna det. Vad är det som hindrar dem från att inte sitta på sina händer? Eller är tanken att det bara är människor från civilsamhället som skall upprätta internationell lag och mänskliga rättigheter? Är det något mer ansvarsområde världens regeringar vill undslippa? Kanske är det inte tragikomiskt trots allt utan bara tragiskt.

Detta är ytterligare ett exempel på hur Israel försöker lägga hinder i vägen för transport av livsnödvändiga förnödenheter till
befolkningen i Gaza som drabbas av en avsiktligt skapad svält. Hur många fler barn ska drabbas av undernäring och törst av denna försening och en pågående blockad som måste upphöra?

  •  Vi ber Sveriges politiker och den svenska regering att agera och försvara den fria och internationella havsvägen så våra båtar med humanitär hjälp kan åka iväg, och att även stå upp för folkrätten som även ska gälla det palestinska folket i Gaza, som så
    väl behöver vår hjälp och ett slut på mördandet! Säger Jeannette Escanilla, ordförande Ship to Gaza Sverige.

Det här är inte första gången som Israel har använt denna typ av taktik för att stoppa våra båtar från att segla. Vi har övervunnit detta tidigare och arbetar outtröttligt för att övervinna detta senaste försök. Våra skepp har redan klarat av alla efterfrågade inspektioner vi är övertygade att Akdeniz ska klara av även denna inspektion förutsatt att det inte förekommer någon politisk påverkan. Vi förväntar oss att det inte blir mer än några dagars försening. Israel ska inte stoppa våra lösningar för att nå befolkningen i Gaza. Skriver Freedom Flotilla i ett pressmeddelande. Du kan läsa mer om aktionen här:
https://freedomflotilla.org/bts-factsheet/

UN experts demand safe passage for Freedom Flotilla’s humanitarian mission to Gaza – FN-experter kräver säker passage för Freedom Flotillas humanitära uppdrag till Gaza: HTTPS://FREEDOMFLOTILLA.ORG/2024/04/26/UN-EXPERTS-DEMAND-SAFE-PASSAGE/

/Ship to Gaza Sverige
/Freedom Flotilla Coalition
…………………….

Press release: “Braek the siege” – Urgent humanitarian action – Ready to sail!

Freedom Flotilla is ready to sail. All the required paperwork has been submitted to the port authority, and the cargo has been loaded and prepared for the trip to Gaza.

Today on 26th of april the plans was that several boats should sail from Istanbul with the purpose to break the siege that the state of Israel has maintained against the Gaza strip for 18 years now. Hundreds of human rights activists, observers and health care personnel from 40 different countries will sail towards Gaza to deliver 5500 tonnes of humanitarian aid to stop the starvation that the Netanyahu-government deliberately are forcing the more than 2,3 million inhabitants of Gaza to suffer.

However, today we received word of an administrative roadblock initiated by Israel in an attempt to prevent our departure. Israel is pressuring the Republic of Guinea Bissau to withdraw its flag from our lead ship—Akdeniz (“Mediterranean”). This triggered a request for an additional inspection, this one by the flag state, that delays our April 26 planned departure.

Charlie Andreasson, a swedish Search and rescue leaders, is among the hundreds of people in Istanbul, ready to go to Gaza. He says:

  •  It is tragicomic. Everybody news about the horrors going on in Gaza right now. And here we are, almost 1000 people from more than 30 countries, ready to sail and bring food and aid to the exposed people, ready to maintain a route for aid and mobile hospitals. But our governments are apparently not able to do that. What is stopping them from not sitting on their hands? Or is the the thought that only people from civil society will maintain international law and human rights? Are there any more area of responsibility that the governments of the world want to escape from? Maybe it is not tragicomic but only tragic.

This is another example on how Israel is trying to prevent transportation of vital aid to the people of Gaza whom are affected by a deliberate starvation. How many more children will suffer from malnutrition and thirst caused by this delay and an ongoing blockade that must cease.

  • We ask the Swedish politicians and the Swedish government to act and to defend the free and international seaway so our boats can go with the humanitarian aid, and also stand up for the international law that even includes the palestinian people in Gaza, that so desperately needs our help and an end of the killing! Says Jeannette Escanilla, chairperson for Ship to Gaza Sweden.

This is not the first time that Israel have been using this kind of tactic to stop our boats to sail. We have overcomed this before and are working tirelessly to overcome this, the latest attempt. Our boats have already finished all requested inspections. We are convinced that Akdeniz will pass this inspection as well unless there are some political pressure. We expect that there will be not more than a couple of days delay. Israel will not stop our solutions to reach the people of Gaza, Freedom Flottilla says in a press release. You can read more about the action on https://freedomflotilla.org/bts-factsheet/

UN experts demand safe passage for Freedom Flotilla’s humanitarian mission to Gaza  – FN-experter kräver säker passage för Freedom Flotillas humanitära uppdrag till Gaza https://freedomflotilla.org/2024/04/26/un-experts-demand-safe-passage/

/Ship to Gaza Sverige
/Freedom Flotilla Coalition

www.shiptogaza.se 
www.freedomflotilla.org

Jea

Jea

Leave a Reply