Skip to main content

Ship to Gaza Sverige välkomnar ett eldupphör, precis som palestinier i Gaza gör och behöver. De mest basala nödvändigheterna har saknats i 48 dagar, och ingen tid har funnits att sörja sina nära och kära.

Men är ett temporärt eldupphör lösningen vi väntat på? 
Naturligtvis inte. En början till lösning är ett permanent eldupphör, att stoppa folkmordet, upphäva apartheidlagarna och häva blockaden av Gaza. Israels omänskliga blockad av Gaza har pågått i 16 år, vilket hindrar palestiniernas tillgång till de mest grundläggande rättigheterna: Mat, vatten, medicin, utbildning och arbete. Blockaden förhindrar också att nödvändigt material till återuppbyggnaden av Gaza – såsom infrastruktur och vattenförsörjning, hem, skolor och sjukhus som bombats till grus av Israel – kommer in. Återkommande attacker och överfall har raserat Gaza under hela ockupations- och blockadtiden, men nu har 77 procent av Gazas befolkning, enligt FN, fördrivits från sina hem, som ligger i ruiner. Blockaden måste därför hävas för att återuppbyggnad ska kunna ske i Gaza.

Israel, såväl som omvärlden, måste erkänna det pågående folkmordet och att blockaden hindrar en rättvis fred. Israel måste tvingas att be om ursäkt för allt det lidande de förorsakat palestinierna i Gaza, kompensera dem för de skador de orsakat och återuppbygga det de har förstört.

Om Israel inte tar detta steg, eller tvingas att göra det, kommer det inte att finnas några hinder för att genomdriva etnisk rensning genom att upprepa de massakrer de genomfört.

Och Netanyahu meddelar: Vi kommer att fortsätta våra attacker efter vapenvilan, och det förväntas fortsätta i minst två månader till.
– Vi kräver att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställs inför den Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, i Haag. Han bör anklagas för folkmord.
– Vi kräver att världens regeringar ingriper och stoppar Israels pågående folkmord på palestinier.

Ett budskap från barnen i Gaza: Vi är människor som alla andra. Vi älskar livet, men vi har aldrig haft ett fridfullt liv.
Vi har drömmar.
Vi har förhoppningar,
Vi vill leva.
Ship to Gaza Sverige
…………………………….

Statement:

Ship to Gaza Sweden welcomes a ceasefire, just as Palestinians in Gaza do and need. The most basic necessities have been missing for 48 days, and there has been no time to mourn their loved ones.

But is a temporary ceasefire the solution we have been waiting for?

Of course not. The beginning of the solution is a permanent ceasefire, stopping the genocide, lifting the apartheid laws and lifting the blockade of Gaza. Israel’s inhumane blockade of Gaza has been in place for 16 years, preventing Palestinians from accessing the most basic rights: food, water, medicine, education and work. The blockade also prevents the entry of materials necessary to rebuild Gaza – such as infrastructure and water supplies, homes, schools and hospitals bombed to rubble by Israel. Recurrent attacks and assaults have devastated Gaza throughout the occupation and blockade, but now, according to the UN, 77% of Gaza’s population has been displaced from their homes, which are in ruins. The blockade must therefore be lifted to allow for reconstruction in Gaza.

Israel, as well as the world, must recognise the ongoing genocide and that the blockade is an obstacle to a just peace. Israel must be forced to apologise for all the suffering it has caused the Palestinians in Gaza, compensate them for the damage they have caused and rebuild what they have destroyed.
If Israel doesn’t take this step, or is forced to do so, there will be no obstacles to enforcing ethnic cleansing by repeating the massacres they have carried out.
And Netanyahu announces: We will continue our attacks after the ceasefire, and it is expected to continue for at least two more months.
– We demand that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu be brought before the International Criminal Court, ICC, in The Hague. He should be charged with genocide.
– We call on world governments to intervene and stop Israel’s ongoing genocide of Palestinians.
A message from Gaza children: We are human like everyone else. We love life but we never had a peaceful life.
We hace dreams.
We have hopes:
We want to live.
……………………
Declaración:

Ship to Gaza Suecia acoge con satisfacción el alto el fuego, al igual que lo hacen y lo necesitan los palestinos de Gaza. Llevan 48 días sin cubrir las necesidades más básicas y sin tiempo para llorar a sus seres queridos.

Pero, ¿es un alto el fuego temporal la solución que estábamos esperando?
Por supuesto que no. El principio de la solución es un alto el fuego permanente, que ponga fin al genocidio, levante las leyes de apartheid y levante el bloqueo de Gaza. El inhumano bloqueo israelí de Gaza lleva 16 años en vigor, impidiendo a los palestinos acceder a los derechos más básicos: alimentos, agua, medicinas, educación y trabajo. El bloqueo también impide la entrada de materiales necesarios para reconstruir Gaza, como infraestructuras y suministros de agua, viviendas, escuelas y hospitales bombardeados hasta los escombros por Israel. Los ataques y asaltos recurrentes han devastado Gaza durante toda la ocupación y el bloqueo, pero ahora, según la ONU, el 77% de la población de Gaza se ha visto desplazada de sus hogares, que están en ruinas. Por tanto, debe levantarse el bloqueo para permitir la reconstrucción de Gaza.
Israel, al igual que el mundo, debe reconocer el genocidio en curso y que el bloqueo es un obstáculo para una paz justa. Israel debe verse obligado a pedir perdón por todo el sufrimiento que ha causado a los palestinos de Gaza, a indemnizarlos por los daños que han causado y a reconstruir lo que han destruido.
Si Israel no da este paso, o se ve obligado a darlo, no habrá obstáculos para imponer la limpieza étnica repitiendo las masacres que llevaron a cabo.
Y Netanyahu anuncia: Continuaremos nuestros ataques después del alto el fuego, y se espera que continúen durante al menos dos meses más.
– Exigimos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comparezca ante la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya. Debe ser acusado de genocidio.
– Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo para que intervengan y detengan el genocidio genocidio de palestinos.
Un mensaje de los niños de Gaza: Somos humanos como los demás. Amamos la vida, pero nunca hemos tenido una vida pacífica.
Tenemos sueños.
Tenemos esperanzas,
Queremos vivir.
Jea

Jea

Leave a Reply