Handels beslutar att ge ekonomiskt stöd till Ship to Gaza

 

Pressmeddelandet

Beslut på Handels förbundskongress:

Handels ger ekonomiskt stöd till Ship to Gaza

Handels ställer sig bakom Ship to Gaza och kommer att stödja konvojen 2011 ekonomiskt, beslutade en enig förbundskongress på söndagen. Kongressen antog också ett uttalande med krav på att blockaden mot Gazaremsan hävs, att ockupationen av Västbanken hävs och muren rivs.

Handels ställer sig bakom Ship to Gaza och kommer att stödja konvojen 2011 ekonomiskt, beslutade en enig förbundskongress på söndagen. Kongressen antog också ett uttalande med krav på att blockaden mot Gazaremsan hävs, att ockupationen av Västbanken hävs och muren rivs.

Kongressen pekade ut tre prioriterade områden när det gäller Israel-Palestina-konflikten: att verka för fria demokratiska fackföreningar i området, att de israeliska bosättningarna på ockuperad mark avvecklas och att blockaden mot Gaza hävs.

Handels uppmanar också svenska företag att genast upphöra att göra affärer med företag som har verksamhet förlagd till de israeliska bosättningarna.

–Att grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls ligger i allas intresse, även våra medlemmars. Därför är det internationella engagemanget viktigt för Handels, säger David Eklind, internationell sekreterare på Handels.

För mer information, kontakta:

David Eklind, internationell sekreterare Handels, tel. 070-554 40 34

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 145 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av våra medlemmar är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se

Uttalande från Handels kongress 2011

Alla folks frihet måste bli verklighet också i Palestina

Arbetarrörelsen förändrar världen genom att människor går samman och skapar förutsättningarna för en utveckling i riktning mot mer demokrati, större jämlikhet och ökad frihet. Vi gör det på våra arbetsplatser och vi gör det i samhällslivet.

När Handelsanställdas förbund nu samlats till kongress konstaterar vi att alla folks frihet är hela världens fred. Där olika grupper, folk och nationer tillåts råda över sin egen framtid läggs grunden för en värld präglad av trygghet och fredlig samverkan. Handels vill vara en del av den internationella solidaritetsrörelsen där människor av olika religiös övertygelse, med olika etnisk bakgrund, boende i olika länder och världsdelar tillsammans står upp för allas mänskliga fri- och rättigheter. Vi vill vara en del av den hoppingivande rörelse som säger – nog nu, ofrihetens tid är över. Vi vill vara med och bygga broar där murar tidigare restes höga, främja syskonskap där fiendskap en gång härskade, sluta fred där osämja förut rådde.

Samtidigt måste vi konstatera att alla folks frihet – och därmed hela världens fred –ännu inte förverkligats. I konflikten mellan Israel och Palestina ställs hela frågan om det nationella självbestämmandet på sin spets. Handels instämmer med vårt globala fack UNI global union i deras engagemang för en rättvis, varaktig och fullständig fred i Mellanöstern på grundval av FN-resolutionerna om konflikten.

Tillsammans med UNI vill vi trycka på för en fredlig tvåstatslösning med 1967 års gränser som grund. Israel är en ockupationsmakt som måste underordna sig internationell rätt. Ockupationen av Västbanken måste upphöra och muren rivas. Blockaden mot Gaza måste hävas. De palestinska flyktingarna måste ges rätt att återvända. Handels kongress 2011 ser tre prioriterade områden.

  1. Fria demokratiska fackföreningar är en viktig del i arbetet med detta. En aktiv dialog mellan palestinska central-organisationen PGFTU och israeliska Histadrutär en nyckel till en fredlig utveckling. UNI arbetar aktivt för att stödja dessa samtal, ett arbete som vi ska uppmuntra och stötta.

  2. De israeliska bosättningarna på ockuperad mark strider mot internationell rätt och måste avvecklas. Palestinier arbetar ofta där under vidriga förhållanden. Handels uppmanar, liksom UNI, svenska företag att genast upphöra att göra affärer med företag som har verksamhet förlagd till dessa bosättningar.

  3. Att sätta stopp för Israels närvaro i Gaza är ännu ett viktigt steg, vilket också UNI slog fast på sin världskongress 2010. Handels kräver därför att blockaden mot Gazaremsan hävs i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1860 (2009) och ställer sig bakom Ship to Gaza vars mål är att genom praktisk solidaritet häva blockaden. Handels kommer att stötta konvojen 2011 ekonomiskt.