Tio vanliga påståenden angående Ship to Gaza

Nyhet Skapad 5/7 2011 kl 12:57
 

Varför bryr ni er bara om Gaza? Det finns andra länder/områden som är i större behov än vad Gaza är.

Det finns ingen motsättning här. Vi tror tvärtom att kampen för mänskliga rättigheter är global, och att olika arenor i denna kamp kan stärka varandra. På delar av kritiken kan man få intrycket att en upprätthållen blockad av Gaza skulle stärka de mänskliga rättigheterna i Syrien och Libyen.

Stöd till Gaza är stöd till Hamas

Vi lägger oss inte i vare sig Palestinas eller Israels inre angelägenheter, oavsett vilka som väljs i respektive land ska inte civilbefolkningen straffas. Det är dock vår fasta övertygelse att demokrati och fred förutsätter att blockaden hävs. Och att en fortsatt blockad inte gör annat än att stärka de mest konfrontationsinriktade parterna. På båda sidor.

Det är en orimlig ståndpunkt att man aldrig kan stödja en befolkning i nöd om man ogillar dess regering. Det skulle betyda att det är i sin ordning att kollektivt bestraffa en civilbefolkning för att komma åt dess regering. Sådan kollektiv bestraffning står i tydlig strid med internationell rätt.

Vi låter oss inte begränsas av en tudelad världsbild, där allt som är dåligt för Israel per definition är bra för Hamas. Det är en absurd ståndpunkt att hävda att ett avståndstagande till Hamas förutsätter försvar för Israels destruktiva politik.

Allt nödvändigt kommer redan in via Israel och dessutom är gränsövergången i Rafah öppen numera.

Israels egna siffror visar att införseln idag inte uppgår till mer än en tredjedel av vad den var före blockaden. Biståndsorganisationer som Röda korset, Oxfam, Rädda Barnen, men även FN, EU och USA har i uttalanden pekat på att blockaden omöjliggör uppbyggandet av ett fungerande samhälle.

Rafah är bara öppet för kvinnor och män som är yngre än 18 eller äldre än 40. Godstransporter kan inte gå därigenom. Dessutom är ingen export tillåten, vilket gör att Gaza saknar möjlighet att bygga upp sin förstörda infrastruktur och ett fungerande näringsliv. Att det “nödvändiga” för att hålla Gazas befolkning vid liv förs in genom Israel, förändrar inte att blockaden låser fast Gazas folk i ett biståndsberoende i vilket de är utlämnade åt andras goda vilja.

StG/FF2:s syfte är politiskt, inte humanitärt.

Gazas problem är ett politiskt problem. Det är en blockad som ett i princip enigt världssamfund bedömer vara olaglig, men som likväl fått fortgå och nu är inne på sitt femte år. Blockaden har gjort Gaza till ett humanitärt krisområde och till vad Röda Korset har liknat vid ett enda stort fängelse. Ship to Gaza varken kan eller vill konkurrera med de stora biståndsorganisationer som Gaza blivit beroende av. Vårt syfte är att sätta fokus på själva blockaden och bryta beroendet av bistånd.

Det är alldeles riktigt att ett av Ship to Gazas syften är politiskt, de andra är humanitärt och solidariskt. Det kan vara värt att påpeka att även allt försvar av blockaden är politiskt. När Ship to Gaza kritiseras för att vara politiska handlar kritiken egentligen inte om våra syften och vårt mål: att häva blockaden. Vi förespråkar en politik i enlighet med folkrätten och kritikerna dess motsats.

Motivet för StG/FF2 är antisemitiskt och syftar till att utplåna staten Israel.

Syftet är ett enda, och det är att försöka bryta en blockad som av världssamfundet bedöms vara rättsvidrig. Att kalla det syftet antisemitiskt vore som att säga att Israel inte kan kritiseras för något brott utan att det handlar om antisemitism. Vad vi vill motverka är en politik som de facto hotar Israels legitimitet, vilket också de israeler som stöder StG/FF2 är medvetna om. Opinionen i Israel är inte entydig. Nyligen (juli 2011) tog ledarsidorna på en av Israels största dagstidningar, Haaretz, tydligt ställning för att det är blockaden och inte Frihetsflottan som är Israels problem.

Israel och inte StG/FF2 har rätt i folkrätten, både vad gäller blockaden och rätten att stoppa och borda skepp.

En i princip enig omvärld har slagit fast att blockaden är inhuman, destruktiv och illegal. I och med att blockaden utgör ett brott mot folkrätten kan de medel som används för att upprätthålla den inte betraktas som legala. En bilstöld är en bilstöld, oavsett om tjuven har körkort.

Det är Israel som har stöd av världssamfundet, inte StG/FF2.

Nej! En mer eller mindre enig omvärld har gång på gång uppmanat Israel att häva blockaden. Vi förstår dock dem som missförstår situationen. Omvärldens handlingsförlamning gentemot Israels folkrättsbrott kan lätt tas för ett tyst medgivande. Dock är det så att FN, EU och Sverige gång på har uppmanat Israel att häva blockaden. Problemet är att de inte sätter kraft bakom sina deklarationer.

StG/FF2 stärker den israeliska högern och polariserar konflikten. Detta är något som försämrar förutsättningarna för fred.

Vi lägger oss inte i vare sig Palestinas eller Israels inre angelägenheter och oavsett vilka som väljs i respektive land ska inte civilbefolkningen straffas. Det är dock vår fasta övertygelse att demokrati och fred förutsätter att blockaden hävs. Och att en fortsatt blockad inte gör annat än att stärka de mest konfrontationsinriktade parterna. På båda sidor.

Grekland är i sin fulla rätt att bestämma över sitt territorialvatten, dessutom har man ju fattat beslutet av omsorg om passagerarnas säkerhet.

Grekland har inte rätt att hålla kvar fartyg med annan flagg än grekisk annat än för att klargöra att de är sjödugliga. Att skeppen är sjödugliga råder det inget tvivel om. Att StG/FF2 stoppas av Grekland har ingenting med juridik att göra. Det är helt och fullt ett politiskt beslut.

Vi uppskattar verkligen Greklands omtanke om våra passagerare, dock önskar vi att man agerar mot den potentiella förövaren och inte mot brottsoffren. Det är inte obeväpnade sjuksköterskor, författare, journalister och poeter som utgör en säkerhetsrisk. Hotet mot våra passagerares säkerhet kommer från beväpnade och maskerade militärer som med våld hotar att upprätthålla den illegala blockaden av Gaza.

Den så kallade Kvartetten (FN, USA, EU och Ryssland) har uttalat att StG/FF2 är en dålig idé som ökar instabiliteten i regionen.

Stabilitet är ett läskigt ord. Synonymer till stabil är varaktig, beständig och oföränderlig. I en region som länge präglats av förtryck, diktatur och brist på mänskliga rättigheter borde dessa begrepp inte vara ledord. En varaktig blockad mot Gaza är inte vad någon av demokratirörelserna i regionen önskar, tvärtom ger de oss sitt fulla stöd.

StG/FF2 agerar just på grund av att världssamfundet inte gör det. Det världssamfundet hitintills erbjudit Gaza är halvkvävda uttalanden ackompanjerade av handling som tydligt signalerar att Israel har fria händer. Så länge världssamfundets stöd till Gaza enbart består i vackra ord kommer vi att sända fartyg för att visa vår solidaritet med Gazas befolkning.